Օգտագործման պայմաններ

Բարի գալուստ ahimnadram.com

Օգտվելով կայքում տեղադրված տեղեկատվությունից, կայքի ծառայություններից և նյութական օգնության համակարգից՝ Դուք ձեր համաձայնությունն եք տալիս մեր Օգտագործման պայմաններին, ինչպես նաև Գաղտնիության քաղաքականությանը: Մենք ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք փոփոխության ենթարկել մեր Օգտագործման պայմանները: Յուրաքանչյուր փոփոխություն կհրապարակվի մեր կայքում:

 

Ինչի՞ համար է ahimnadram.com-ը:

Մեր կայքը միավորում է Արցախն ամբողջ աշխարհի հետ՝ հնարավորություն տալով ցանկացողներին մասնակից լինել Արցախի զարգացմանը։ Այս հարթակում ներկայացվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող, ինչպես նաև շահույթ չհետապնդող, պետական և բիզնես ծրագրեր: Կայքի միջոցով աջակցողները իրենց ռեսուրսները կարող են ուղղել իրենց իսկ նախընտրած ծրագրի իրագործմանը, որի ամբողջ ընթացքը հասանելի կլինի հանրությանը։

 

Ծրագրերի ֆինանսավորում:

Ծրագրերի իրագործման համար հավաքագրված գումարները՝ համաձայն ֆինանսավորման տրամադրման ընթացակարգի, փոխանցվում են շահառուին «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) միջոցով։ Այն դեպքում, երբ Հիմնադրամը ֆինանսավորում է ստանում առանց հստակ նախագծի կամ կատեգորիայի հղման, ֆինանսական միջոցները կուղղվեն ahimnadram.com հարթակում այդ պահի դրությամբ տեղադրված ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Ընդ որում, առաջնահերթությունը կտրվի ֆինանսավորման ավելի մեծ տոկոսային հարաբերություն ունեցող ծրագրերին:

Բիզնես ծրագրերի համար նախատեսված գումարը շահառուին է տրամադրվում նպատակային անտոկոս փոխառության տարբերակով՝ մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ և մինչև 10 տարի մարման ժամկետով։ Առավելագույն մարման ժամկետը հնարավոր է սահմանել 18 մլն ՀՀ դրամ և ավելի ֆինանսավորում պահանջող բիզնես ծրագրերի համար։ Մնացյալ դեպքերում մարման ժամկետը կախված է ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ գումարից և ծրագրից ակնկալվող եկամտից։ 

Փոխառությունները տրամադրվում են իրացվելի ապահովման միջոցի՝ Գրավի առկայության դեպքում կամ երաշխավորությամբ: Գրավ պահանջվում է 2 մլն ՀՀ դրամ և ավելի ֆինանսավորում պահանջող ծրագրերի դեպքում: Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ սեփականության իրավունքով պատկանող օրենքով չարգելված ցանկացած գույք:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող, ինչպես նաև շահույթ չհետապնդող և պետական ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացվում է բարեգործական հիմունքներով։

 

Ինչպե՞ս է կատարվում բիզնես ծրագրերի ֆինանսավորումը:

Ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման համար կսահմանվի վերջնաժամկետ (90 օրացուցային օր), որի ընթացքում պետք է հավաքագրվի ծրագրի ամբողջական արժեքը։ Ծրագրի համար նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո հնարավոր դեպքեր՝

 • ծրագրի ամբողջ արժեքի մինչև 50% լրանալու դեպքում հավաքագրված գումարը կվերաբաշխվի Հիմնադրամի կայքէջում տեղադրված այլ բիզնես ծրագրերի միջև
 • գումարի ֆինանսավորման 51-85% միջակայքում ծրագրի վերջնաժամկետը երկարաձգվում է ևս 15 օրացուցային օրով։ Այս ընթացքում Հիմնադրամը կդիմի տվյալ ծրագրին աջակցություն ցուցաբերած անձանց և կազմակերպություններին՝ առաջարկելով համալրել  գումարը, քանի որ նրանք արդեն իսկ հետաքրքրված էին տվյալ ծրագրի իրագործմամբ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի համապատասխան պետական կառույցներին: Հնարավոր է նաև ծրագրերի ֆինանսավորման համալրում Հիմնադրամի ներգրաված միջոցներից: Այնուամենայնիվ, գումարի չհավաքագրման դեպքում մինչ այդ հավաքված գումարը կվերաբաշխվի այլ ծրագրերի միջև։
 • ծրագրի 86-99% ֆինանսավորման դեպքում կատարվում է ծրագրի վերանայում՝ հավաքագրված գումարի սահմաններում ծրագիրը համապատասախանեցնելու նպատակով: Այս դեպքում հնարավոր է ամբողջական գումարի համալրում Հիմնադրամի ներգրաված միջոցներից կամ պետական բյուջեից։
 •  

Գումարի վերաբաշխումը կատարվում է ahimnadram.com հարթակում այդ պահի դրությամբ տեղադրված ծրագրերի միջև: Ընդ որում, առաջնահերթությունը կտրվի ֆինանսավորման ավելի մեծ տոկոսային հարաբերություն ունեցող ծրագրերին:

Ծրագրերին հնարավոր կլինի աջակցել նաև բնաիրային տարբերակով՝ ծրագրում նախապես տեղադրված անհրաժեշտ առարկաների ցանկին համապատասխան:

 

Ինչպե՞ս է կատարվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող, ինչպես նաև շահույթ չհետապնդող և պետական ծրագրերի ֆինանսավորումը:

Ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման համար կսահմանվի վերջնաժամկետ (90 օրացուցային օր), որի ընթացքում պետք է հավաքագրվի ծրագրի համար անհրաժեշտ ամբողջ գումարը։ Բացառություն են կազմում տեղեկատվական տեխոնոլոգիաների ոլորտին պատկանող և պետական ծրագրերը, որոնց դեպքում վերջնաժամկետ չի սահմանվում: Ծրագրի համար նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո հնարավոր դեպքեր՝

 • ծրագրի ամբողջ գումարի մինչև 50% լրանալու դեպքում հավաքագրված գումարը կվերաբաշխվի Հիմնադրամի կայքէջում տեղադրված այլ ծրագրերի միջև,
 • գումարի ֆինանսավորման 51% և ավելի հավաքագրման դեպքում ծրագրի վերջնաժամկետը երկարաձգվում է ևս 15 օրացուցային օրով։ Այս ընթացքում Հիմնադրամը կդիմի տվյալ ծրագրին աջակցություն ցուցաբերած անձանց և կազմակերպություններին՝ առաջարկելով  համալրել գումարը,  քանի որ նրանք արդեն իսկ հետաքրքրված էին տվյալ ծրագրի իրագործմամբ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի համապատասխան պետական կառույցներին։ Հնարավոր է նաև ծրագրի ֆինանսավորման համալրում Հիմնադրամի ներգրաված միջոցներից: Այնուամենայնիվ, գումարի լրիվ չհավաքագրման դեպքում հավաքագրված գումարը կվերաբաշխվի այլ ծրագրերի միջև։  
 •  

Գումարի վերաբաշխումը կատարվում է ahimnadram.com հարթակում այդ պահի դրությամբ տեղադրված ծրագրերի միջև: Ընդ որում, առաջնահերթությունը կտրվի ֆինանսավորման ավելի մեծ տոկոսային հարաբերություն ունեցող ծրագրերին:

Ծրագրերին հնարավոր կլինի աջակցել նաև բնաիրային տարբերակով՝ ծրագրում նախապես տեղադրված անհրաժեշտ առարկաների ցանկին համապատասխան:

 

Ովքե՞ր կարող են հանդիսանալ ծրագրերի շահառուներ:

 • Բիզնես ծրագրերի շահառու՝ 18-65 տարեկան ԱՀ-ում հաշվառված ֆիզիկական կամ ԱՀ-ում գրանցված իրավաբանական ցանկացած անձ, ով կներկայացնի իրատեսական ծրագիր և դրա իրագործման համար անհրաժեշտ ամբողջական գումարը հավաքագրվելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում կգրանցվի ԱՀ հարկային մարմնում,
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող, ինչպես նաև շահույթ չհետապնդող և պետական ծրագրերի շահառու՝  ԱՀ-ում հաշվառված  ֆիզիկական կամ ԱՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձ, ով կներկայացնի ծրագիր՝ ուղղված Արցախի Հանրապետությունում տվյալ ոլորտի զարգացմանը և աջակցմանը, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին, որի կողմից ներկայացված ծրագիրը կխթանի Արցախի Հանրապետությունում սոցիալտնտեսական իրավիճակի բարելավումը։
 •  

Ինչպե՞ս է ֆինանսավորումը տրամադրվում շահառուին:

Ֆինանսավորումն իրականացվելու է նախապես կազմված ժամանակացույցին համապատասխան՝ փուլ առ փուլ կամ միանվագ եղանակներով գումարը տրամադրելով շահառուին՝ կիրառելով համապատասխան վերահսկողության մեխանիզմներ։ Եթե վերահսկողության ընթացքում բացահայտվի, որ տրամադրված գումարը չի ծառայել իր բուն նպատակին, ապա.

 • շահառուին մեկ անգամ հնարավորություն կընձեռնվի սեփական միջոցներով տվյալ փուլը հասցնել նախապես պլանավորած նպատակին մինչև հաջորդ փուլի սկիզբը (ոչ ավել քան 10 օրացուցային օր),
 • նորից խախտում արձանագրելու դեպքում շահառուն պարտավորված կլինի մինչ այդ տրամադրված ամբողջ գումարը վերադարձնել Հիմնադրամին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը Հիմնադրամը կուղղի այլ ծրագրերի իրագործմանը:

Վերոնշյալ կետերից յուրաքանչյուրի ընթացքում առաջացած տարաձայնությունները կլուծվեն ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

Իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում:

Ծրագրի իրականացման ավարտից հետո կպատրաստվի հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթ՝ ֆոտո, վիդեո և ֆինանսական հաշվետվության տարբերակով, որը հասանելի կլինի յուրաքանչյուր ծրագրի համապատասխան բաժնում:

 

Ազգային պատասխանատվության զգացումի զարգացում։

Բիզնես ծրագրի իրագործման ամբողջական ֆինանսավորման տրամադրման հաջորդող ամիսը շահառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի համաձայն /ամենամսյա վճարումների տեսքով/ կատարել Փոխառության մարում։  Բացառություն են կազմում հետևյալ կատեգորիաները՝

 • պետական կառույցների կողմից ներկայացվող ծրագրեր, որոնց դեպքում գումարի հետվերադարձ չի նախատեսվում,
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող և շահույթ չհետապնդող ծրագրեր, որոնց համար տրամադրված գումարի հետվերադարձ չի պահանջվում: Երկրորդ դեպքում շահույթ արձանագրելու կամ ոչ սահմանված նպատակին գումարը ծախսելու  դեպքում տրամադրված ողջ գումարը պայմանագրով սահմանված կարգով ենթակա է հետվերադարձի: 
 •  

Գումարի հետվերադարձի հետ կապված ցանկացած տարաձայնությունները ենթակա են լուծման ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Վերոնշյալ բոլոր պայմանների իրականացման արդյունքում հավաքագրված գումարներից ձևավորված ֆոնդի միջոցները Հիմնադրամը կարող է օգտագործել հետևյալ ուղղություններով՝

 • 85%-ը կուղղվի հարթակում տեղադրված այլ ծրագրերի ֆինանսավորմանը
 • 15%-ը կուղղվի հիմնադրամի ծախսերին, որը հանդիսանում է ծրագրերի իրագործման ընթացքում կատարվող վերահսկողության վճար՝ իր մեջ ներառելով փորձագետների ներգրավում և պարբերական մոնիթորինգ։

 

Նշումներ աջակցողների համար։

 • ahimnadram.com կայքի միջոցով աջակցություն տրամադրելու դեպքում գործարքի փոխանակման կամ չեղարկման քաղաքականություն չի գործում։
 • Ամեն ծրագրի համար գենարացվում է ID համար: Գումարային աջակցություն տրամադրելու դեպքում հորդորում ենք նշել տվյալ ծրագրի ID համարը կամ նշել շահառուի անուն, ազգանուն և ծրագրի անվանումը։ Հակառակ դեպքում փոխանցված գումարը կուղղվի ahimnadram.com հարթակում այդ պահի դրությամբ տեղադրված ծրագրերին՝ առաջնահերթություն տալով ֆինանսավորման ավելի մեծ տոկոսային հարաբերություն ունեցող ծրագրերին:
 • Նախքան նյութական աջակցության տրամադրումը հորդորում ենք կապ հաստատել Հիմնադրամի հետ կայքում նշված հեռախոսահամարներով կամ էլ․ հասցեով՝ աջակցության տրամադրման ընթացքը ճիշտ կազմակերպելու համար։
 • Աջակցություն տրամադրելու ցանկության դեպքում հորդորում ենք պարտադիր լրացման ենթակա դաշտերում ճշգրիտ նշել անձնական տվյալները՝ անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար։
 •  

 

 

Վերջին թարմացում․ 05.11.2021